Főmenü

Kormányablak

Bejelentkezés

 
 
 

Kedves Látogatók!

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítése 2017.01.01-től megváltozott, emiatt ezen oldalunkon csak ezen időpont előtt keletkezett információk olvashatóak.

 

Az aktuális weboldal ide kattintva érhető el!

 

 

 

 

2013. március 20., szerda 09:19

Foglalkoztatási Főosztály

Írta: 

FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY

 

Salgótarján, Alkotmány út 11.

levelezési cím: 3101 Salgótarján, Pf. 102.
Telefon: 32/317-397, 32/521-050, 32/416-788, 32/521-051
Telefax: 32/310-327

http://nograd.munka.hu

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tamási Ildikó Főosztályvezető 06 (32) 521-051
Zagyiné Honti Éva Főosztályvezető-helyettes 06 (32) 521-051
Kriston Péter Közfoglalkoztatási osztályvezető 06 (32) 521-051
Sólyom Jánosné Munkaerőpiaci és Alapkezelési osztályvezető 06 (32) 521-051

 

 

Általános Ügyfélfogadás

 

Hétfő- Csütörtök 8:00-16:00
Péntek 8:00-14:00
 
 
A Főosztály Munkaerőpiaci és Alapkezelési Osztályának FIT, RIC, ÁK egységeinek ügyfélfogadási rendje
( Salgótarján, Alkotmány út 11.)
 
 
Hétfő 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Kedd 8:00-12:00
Szerda 8:00-12:00 és 13:00-15:00
Csütörtök 8:00-12:00
Péntek 8:00-11:00

 

Foglakoztatási Főosztály feladatai: (FELTÖLTÉS ALATT)

1. Közfoglalkoztatási Osztály

1.1.A Közfoglalkoztatási támogatási csoport feladatai:

A Közfoglalkoztatási Támogatási csoport koordinációs feladatai tekintetében

a)     Szakmailag irányítja és szakmailag ellenőrzi a Járási Hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos tevékenységét, ennek keretében közreműködik a Járási Hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a Járási Hivatal közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági és szolgáltató tevékenységet;

b)     Körlevelek, utasítások készítésével összehangolja, segíti a Járási Hivatal feladatkörébe tartozó, közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát;

c) A közfoglalkoztatási feladatok pontos végrehajtását állásfoglalások kiadásával segíti, szükség szerint állásfoglalást kér a szakmai irányítást ellátó szervtől;

d)     Közreműködik a közfoglalkoztatási tevékenységhez kapcsolódó szakmai tervezésben, fejlesztésben, tesztelésben;

e)     Ellátja az NFA közfoglalkoztatási előirányzat pénzeszközeinek működtetésével kapcsolatos keretgazdálkodási feladatokat, segíti a keret tervezését és a felhasználás ellenőrzését;

f)     dönt az NFA közfoglalkoztatási támogatások előirányzat decentralizált keretének felhasználásáról, javaslatot tesz a felhasználás irányelveire;

g)     Ellátja a Járási Hivatalok közfoglalkoztatással kapcsolatos hatósági ellenőrzési feladatainak szakmai felügyeletét, továbbá a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai és pénzügyszakmai tevékenységének ellenőrzését;

h)     Előkészíti az osztály és a Járási Hivatalok közfoglalkoztatási ellenőrzési terveinek a jóváhagyását, továbbítja az ehhez kapcsolódó megbízólevelek aláírt példányait;

i)       Végrehajtja a belügyminiszter által a közfoglalkoztatással összefüggésben kiadott utasításokat;

j)       Ellátja a mintaprogramokkal kapcsolatosan felmerülő feladatokat, részvétel a tervtárgyalásokon, felterjesztések előkészítése, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás;

k)     Koordinálja a más megyék közfoglalkoztatatási támogatásaiból adódó közvetítési feladatokat;

l)       Közreműködik a szociális szövetkezetek alakításával, a közfoglalkoztatási programok szövetkezetté történő átalakulásával kapcsolatos tájékoztatásban.   

A Közfoglalkoztatási Támogatási csoport egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

a)       Hatósági jogkört gyakorol, amelynek keretében:

-        jogszabályban meghatározottak szerint hatósági szerződést köt a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokra vonatkozóan,

-        ellenőrzi az általa kötött, hatósági szerződésben foglaltak teljesítését,

-   ellenőrzi a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatás nyújtására irányuló kérelem megalapozottságát és a kérelemben foglalt adatok valódiságát,

-        az általa kötött hatósági szerződések tekintetében ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

A Közfoglalkoztatási Támogatási csoport egyéb feladatai tekintetében

a)          Ellátja a hatáskörébe tartozó közfoglalkoztatási támogatási eljárással (országos közfoglalkoztatási programok) kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatokat;

b)          Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a helyi önkormányzatokkal, valamint az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, a BM koordinátorával és szakmai tanácsadójával, továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel;

c)          Az irányadó jogszabályok, illetve módszertani útmutatók, így különösen a képzés eljárási rendjének figyelembe vételével, szakmailag koordinálja és segíti a Járási Hivatal közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét;

d)          Ellátja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzésekkel kapcsolatos szakmai koordinációs feladatokat, közreműködik a kapcsolódó körlevelek és utasítások előkészítésében;

e)          A közfoglalkoztatói igények alapján, figyelemmel a BM feladat-meghatározása összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti a Főosztály éves közfoglalkoztatási képzési tervét;

f)            Ellátja az országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzés szervezési feladatokat.

g)          Felelős a közfoglalkoztatással kapcsolatos szakmai munkát támogató szoftverek működtetéséért és használatáért;

h)          Közreműködik a kormányhivatal és a Járási Hivatal belső szakmai szabályzatainak közfoglalkoztatással kapcsolatos rendelkezéseinek előkészítésében;

i)            Ellátja a támogatás nyújtásával kapcsolatos monitoring tevékenységet;

j)            Ellátja a közfoglalkoztatási kiállítással kapcsolatos tervezési, előkészítési, lebonyolítási, beszámolási feladatokat;

k)          Közreműködik a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó panaszos ügyek kezelésben.

 

1.2.A GINOP 6.1.1. Képzési Csoport feladatai:

A GINOP 6.1.1 Szakmai Csoport a GINOP 6.1.1 kiemelt projekt keretében a munkaerő-piaci képzésekkel kapcsolatos feladatai tekintetében:

 

a)       Az irányadó jogszabályok, illetve módszertani útmutatók, így különösen a képzés eljárási rendjének figyelembe vételével, szakmailag koordinálja és segíti a Járási Hivatal közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét;

b)       A közfoglalkoztatói igények alapján összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti a Főosztály éves GINOP 6.1.1 programhoz kapcsolódó képzési tervét;

c)       Elkészíti a képzési ajánlattételi felhíváshoz szükséges képzési szakirányi javaslatokat, melyet megküld a konzorciumvezető felé;

d)       A konzorcium vezető által kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett releváns pályázati anyagokat ellenőrzi, azok értékeléséről készített javaslatot továbbítja a konzorcium vezető felé;

e)       A konzorcium vezető eredményhirdetését, döntését követően arról értesíti az ajánlattevőket;

f)         Figyelemmel kíséri a képzési programok lebonyolítását, és ha a megállapodásban/hatósági szerződésben foglaltak bármely fél általi teljesítését akadályozó/veszélyeztető tény, körülmény áll fenn, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, illetve intézkedési javaslatot tesz;  

g)       A képzési programok megvalósítása érdekében, kapcsolatot tart a képzési jegyzéken szereplő képzéseket megvalósító képző intézményekkel;  

h)       A tanfolyamok (képzési programok) indítása előtt, Főosztályvezető általi aláírásra előkészíti a képző intézményekkel kötendő együttműködési megállapodást, aláírást követően gondoskodik a képző intézmény képviselője általi aláírásról, szükség esetén megállapodás módosítást készít elő;

i)         Ellátja a Járási Hivataloktól beérkező kérelmek ellenőrzésének, az egyéni támogatási szerződések megkötésének előkészítési feladatait, valamint a támogatások számfejtésének szakmai feladatait;

j)         Ellátja a szakmai alkalmassági és a kapcsolódó (pl. tüdőszűrés) orvosi vizsgálatra utalás koordinációs feladatait;

k)       Feldolgozza az egyes képzési programokhoz érkező ügyfél-elégedettségi kérdőíveket, megfogalmazza a szakmai konzekvenciákat, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz;

l)         Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező - nem Járási Hivatal hatáskörébe tartozó - tájékoztatás kéréseket, egyeztet a projekt megvalósítása keretében a panaszkezelés során az érintettekkel;

m)     Biztosítja a csoport működési területét érintő kapcsolattartást, adat- és információáramlást a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Belügyminisztérium, a Járási Hivatal, és a társosztályok felé;

n)       Ellátja a képzéssel kapcsolatos, a Csoport feladatkörébe tartozó képzések esetén az arra szolgáló számítógépes programban (IR) történő rögzítési feladatokat;

o)       Fogadja a Járási Hivatal által felterjesztett elfogadott képzések iránti kérelmeket, és a vizsgálat eredményéről értesíti az illetékes Járási Hivatalt;

p)       Közreműködik a képzéshez kapcsolódó közfoglalkoztatási keretigények felmérésében.

q)       Ellátja a kiemelt projekthezkapcsolódó támogatási szerződések, valamint konzorciumi megállapodások megkötésével, módosításával, változás-bejelentések benyújtásával, támogató nyilatkozatok kiadásával, a projekt tervezésével és áttervezésével összefüggő feladatokat, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat elkészíti;

r)        Előkészíti a projekt lebonyolításához kapcsolódó főosztályvezetői utasításokat, körleveleket, iránymutatásokat, biztosítja a projektek szakmai eljárási rend szerinti végrehajtását;

s)       Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra hatáskörrel rendelkező szerv szakmai iránymutatása válik szükségessé, előkészíti az iránymutatás kérést; a megérkezett iránymutatást, annak tartalmát alkalmazza, valamint azt továbbítja azon szervezeti egységeknek – Járási Hivataloknak, társosztályoknak - akiknek tevékenységét az abban foglaltak érintik, 

t)         Folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak alakulását, az éves pénzügyi keret illetve a teljes programidőszak költségvetése felhasználásának alakulását, szükség esetén intézkedési javaslatot készít, az információkat folyamatosan értékeli, a Járási Hivatal felé visszacsatolás történik;

u)       Folyamatosan figyelemmel kíséri a Járási Hivatalok projekthez kapcsolódó mentori tevékenységének mennyiségét és minőségét, szükség esetén intézkedést kezdeményez.

v)       Közreműködik a kifizetési kérelmek összeállításában, időszakos beszámolókat, rendszeres és alkalomszerű adatközléseket készít a konzorcium vezető illetve egyéb szervek kérésére

w)      Koordinálja, valamint előkészíti a projekthez kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring látogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

x)       Koordinálja az esélyegyenlőséggel (nők, romák, megváltozott munkaképességűek stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtását a projekt keretében;

y)       Tájékoztatókat, beszámolókat készít a projekt aktuális állásáról, a következő lépésekről, ellátja a monitoring vizsgálat feladatait;

z)       Koordinálja, illetve ellátja a projekt nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeit, részt vesz a tájékoztató anyagok, kiadványok összeállításában, előadásanyagokat készít;

          zs) Továbbá ellátja a befejeződött TÁMOP 2.1.6 projekthez kapcsolódóan utólag felmerülő szakmai, adatszolgáltatási feldatokat .

 

1.3. Szervezési és Hatósági Csoport

A Szervezési és Hatósági Csoport hatósági feladatai tekintetében:

       a)   Előkészíti a Járási Hivatal állami foglalkoztatási szervként hozottdöntései ellen benyújtott fellebbezések alapján a másodfokú döntéseket.

b)   A Főosztály döntései ellen előterjesztett fellebbezések esetén vizsgálja az első fokú eljárás jogszerűségét, és amennyiben szükségesnek találja elkészíti a felterjesztést a másodfokú eljárásra.

c)   Eljár az állami foglalkoztatási szervhatáskörébe tartozó ügyekben - a Jogi és KoordinációsFőosztállyal együttműködve - a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásokban.

d)   Előkészíti az álláskeresési ellátások és a foglalkoztatást elősegítő támogatások tekintetében a méltányosság gyakorlásával összefüggő döntéseket.

e)   Elbírálja a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezésére vonatkozó kérelmeket.

f)     A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának összevont kérelmezési eljárásban történő engedélyezésére irányuló eljárásban ellátja a szakhatósági feladatokat.

g)   Ellátja a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásának bejelentésével kapcsolatos feladatokat.

h)   Ellátja a magán-munkaközvetítők és munkaerő kölcsönzők nyilvántartásba vételével és a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat; valamint a munkaerő-kölcsönzés és magán-munkaközvetítés szolgáltatások felügyeletét.

i)     Ellátja a rendbírsággal kapcsolatos feladatokat.

j)     Aszakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásával kapcsolatos feladatkörében a benyújtott adatszolgáltatásról nyilvántartást vezet, az adatszolgáltatásra kötelezetteket tájékoztatja az eljárási szabályokról, ellenőrzi az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát és az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

k)   Közreműködik a panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálásában.

l)     Ellátja a Főosztály visszakövetelésről rendelkező első fokú hatósági döntések közigazgatási végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályok és vezetői utasításban foglaltak szerint.

m)A Főosztály követeléseinek megtérülése érdekében a fizetési meghagyásos eljárás megindítása, valamint a végrehajtási lap kibocsátása előtt egyeztetést folytat a Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályával, egyetértés, hozzájárulás esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.

n)   Igény esetén részt vesz az osztályok szerződéskötési tevékenységében, az aktív eszközökkel kapcsolatos jogi, eljárási szabályok kidolgozásában.

o)   Igény esetén közreműködik a foglalkoztatási támogatáshoz kapcsolódó jelzálog-szerződésekhez kapcsolódó ingatlan-nyilvántartással összefüggő feladatok ellátásában.

p)   Munkajogi és foglalkoztatás-jogi tanácsadást lát el.

q)   A Főosztály illetékességi területén ellátja a munkaerő-piaci hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat:

-        Ennek keretében ellenőrzi a Főosztály és a szakmai irányítása és ellenőrzése alá tartozó Járási Hivatal által hozott határozatok, szerződések (megállapodások) teljesítését, a vállalt kötelezettségek betartását.

-         Kivizsgálja a bejelentéseket, ellenőrzi a létszámleépítések bejelentésére, munkáltatói igazolásokra, a magán-munkaközvetítésre és a munkaerő-kölcsönzést folytatók működésére, a szakképzési hozzájárulási kötelezettségek elszámolására vonatkozó előírások betartását.

-        Közreműködik a felügyeleti és szakmai irányító szervek által kezdeményezett vizsgálatokban, ellátja az egyéb hatósági ellenőrzési feladatokat.

r)    A Főosztály állami foglalkoztatási szervént hozott visszakövetelések esetében a méltányossági kérelmeket felterjeszti a II. fokon hatáskörrel rendelkező szervhez.

s)   Előkészíti a Főosztály / foglalkoztatási osztály állami foglalkoztatási szervei vonatkozásában a követelések behajthatlanná minősítését.

A Szervezési és Hatósági Csoport koordinációs feladatai tekintetében:

     a)   Véleményezi Főosztályvezetői jóváhagyás előtt a kiadványok megjelenését, tanácskozások, konferenciák szakmai anyagait; részt vesz a szakmai kiadmányok    előkészítésében.

b)   Szervezi a Foglalkoztatási Főosztály rendezvényeit, értekezleteit.

c)   Irányítja és szervezi a külső megkeresésekkel kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokat.

d)   A munkáltatók kérdőívvel történő mintavételes megkérdezése nyomán – a Járási Hivatal bevonása mellett – rövidtávú munkaerő-piaci prognózist készít.

e)   Koordinálja a Járási Hivatal negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérését (NMF), elkészíti a megyei szintű értékelést.

f)     Szervezi a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetési (a továbbiakban: MEV) rendszerrel kapcsolatos tervezési és értékelési feladatokat.

g)   Figyelemmel kíséri a Járási Hivatal minőségfejlesztő munkaszervezetek tevékenységét.

h)   Koordinálja az elégedettségi felméréseket, elkészíti a minőségügyi munka tervezését és értékelését.

i)     Elősegíti az egységes jogértelmezést, közreműködik a közösségi normák alkalmazásában a Foglalkoztatási Főosztálynál és a Járási Hivatalnál.

j)     Állást foglal a Főosztály és a Járási Hivatal részéről felmerülő jogalkalmazási problémákban, szükség szerint kéri az illetékes szervek állásfoglalását.

k)   Összehangolja a Foglalkoztatási Főosztályon folyó jogi tevékenységet.

l)     Kezeli és nyilvántartja a Foglalkoztatási Főosztály szabályzatait, eljárásrendjeit, a vezetői utasításokat, a jogszabályváltozások tükrében az illetékes szervet felhívja a szabályzat karbantartására.

m)Összehangolja jogszabály-tervezetekkel kapcsolatos véleményeket.

n)   Összehangolja, segíti a Járási Hivatal feladatkörébe tartozó foglalkoztatáspolitika passzív eszközeihez kapcsolódó feladatok végrehajtásának eljárási gyakorlatát, különösen az álláskeresők nyilvántartásba vételét és az álláskeresési ellátások megállapítását, megszüntetését, visszakövetelését.

o)   Koordinálja a Járási Hivatal közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatait.

p)   Koordinálja a Járási Hivatal migráns munkavállalókkal kapcsolatos feladatait.

q)   Figyelemmel kíséri, koordinálja az elektronikus kapcsolattartással kapcsolatos feladatokat.

A Szervezési és Hatósági Csoport funkcionális feladatai tekintetében:

a)   Postázási, iktatási és irattározási feladatokat végez.

b)   Ellátja az Főosztályvezetői titkársági feladatokat.

c)   Gondoskodik aközérdekű adatok közzétételéről.

d)   Ellátja a szakmaimunkát támogató szoftverek működését biztosító informatikai feladatokat.

e)   Működteti a kiegészítő informatikai rendszereket.

f)     Közreműködik a Főosztály kormánytisztviselőinek szakmai képzésében, tapasztalatainak átadásával segíti a felkészülésüket a feladatok teljes körű ellátása érdekében.

g)   Ellátja a hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos feladatokat.

h)   A Főosztály működésével kapcsolatos ügyekben ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat, hatáskörén kívüli estekben kapcsolatot tart és együttműködik a Kormányhivatallal:

-        a munkavégzés tárgyi feltételeinek biztosításában,

-        beszerzések kezdeményezésében,

-        irodaszer ellátás koordinálásában,

-        a Főosztály használatában lévő gépkocsik szabályzat szerinti üzemeltetésében,

-        a Főosztály számlái igazolásának előkészítésben, teljesítés igazolásában,

-        leltározással, selejtezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

-        tűz- és munkavédelmi előírásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában.

i)     Ellátja a munkatársak foglalkoztatásához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (jelenléti ívek, munkába járással kapcsolatos elszámolásokbegyűjtése, majd továbbítása a Kormányhivatal részére, a személyi jövedelemadóval kapcsolatos igazolások, elszámolások, továbbítása a munkatársak részére, majd azok begyűjtése és továbbítása a Kormányhivatal részére, bérjegyzékek, munkáltatói intézkedések továbbítása a munkatársak részére, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok koordinálása).

j)     Ellátja a Főosztályvezető munkáltatói jogkör gyakorlásából adódó, a vezető által meghatározott feladatokat:

-        munkáltatói intézkedések előkészítése, ellenőrzése,

-        munkaköri leírások, vagyonnyilatkozatok és a teljesítményértékelések elkészítésének koordinálása,

-        jelenléti ívek, szabadságok, kiesőidők ellenőrzése,

-        a hatáskörébe utalt Cafetéria rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok.

 

A Szervezési és Hatósági Csoport egyéb feladatai tekintetében:

a)   Havi, illetve negyedéves rendszerességgel tájékoztató anyagot készít az aktuális munkaerő-piaci helyzetről, kiemelve az álláskeresők összetételét, különösen a hátrányos helyzetű csoportokat, továbbá bemutatja az állami foglalkoztatási szervként eljáró Foglalkoztatási Főosztály/Osztályok foglalkoztatást elősegítő tevékenysége során elért eredményeket. Gondoskodik a tájékoztató adatok, elemzések nyilvánossá tételéről.

b)   Elemzi a munkaerő-piaci folyamatokat kiváltó okokat, és azok következményeit, azokrólszakmai és közérdekű tájékoztatást nyújt.

c)   Előadás anyagokat készít, részt vesz a tájékoztatók, kiadványok összeállításában.

d)   Elvégzi az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökből kikerültek nyomon követéses (MONITORING) vizsgálatával kapcsolatos feladatokat, így a kérdőíves megkeresést, adatrögzítést, és az Adattárházi adatok alapján az értékelést, elemzést.

e)   Elkészíti a MEV éves tervdokumentációját, valamint a teljesítményértékelésekhez kapcsolódó indikátorok és eredménymutatók kiértékelését.

f)     Koordinálja a minőségbiztosítási rendszer működését, az elégedettségi méréseket, elkészíti a minőségügyi munka értékelését.

g)   Kapcsolatot tart a Kormánymegbízotti Kabinettel, a Kabinet részére sajtóanyagot készít a szakmai osztályok által készített részanyagok alapján.

h)   A médiával történő kapcsolattartás ügykörében ellátja a Főosztály hatáskörébe utalt feladatokat, hatáskörén kívüli estekben kapcsolatot tart és együttműködik a Kormányhivatallal.

i)     Közreműködik

-   az anyagi, erkölcsi elismerések előkészítésben,

-   a külső és belső kapcsolattartás rendjének betartásában, koordinálásában.

j)     Adatszolgáltatást teljesít a társszervek felé, ideértve a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján történő megtérítési igények érvényesítéséhez szükséges félévenként esedékes adatszolgáltatástis.

k)   Megteszi a szükséges intézkedéseket a bíróságok, végelszámolók által megküldött felszámolás, végelszámolás megindításáról szóló végzések, tájékoztatások feldolgozása érdekében, a  beérkezett végzésekről szóló kimutatást továbbítja a társosztályok, Járási Hivatalok részére.

l) Feladatköréhez kapcsolódóan gondoskodik a Járási Hivatal szakmai irányításának és szakmai ellenőrzésének biztosításáról, ennek keretében közreműködik a munkatársak szakmai képzésében, valamint szakmai ajánlások készítésével segíti a hatósági, támogatási és szolgáltatási tevékenységet.

 

2. Munkaerőpiaci Osztály

2.1. Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport koordinációs feladatai tekintetében:

a)   Szakmai ajánlások elkészítésével segíti a járási hivatalok hatáskörébe tartozófoglalkoztatáspolitikai aktív eszközök működtetéséhez (bérjellegű támogatások, mobilitási támogatások, képzések, vállalkozóvá válási támogatások), valamint a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó feladatainak illetve egyéb, a jogszabályok által meghatározott foglalkoztatáspolitikai eszközökhöz kapcsolódó feladatok végrehajtását,

a)   Ellátja a foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök, munkaerőpiaci-programok működtetésének tervezési-, módszertani és koordinációs feladatait. Ennek keretében javaslatot tesz az NFA decentralizált keretének eszközök és szervezeti egységek közötti felosztására,

b)   Koordinálja a Járási Hivatal munkahelymegőrző támogatásokkal kapcsolatos tevékenységét, központi támogatás esetén előkészíti a minisztériumi döntési javaslatokat;

c)   Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítését szolgáló Járási Hivatali tevékenységek koordinálásában,

d)   Összegyűjti és rendszerezi a megyében elérhető pályázati lehetőségeket, azokról, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, a megye munkaerő-piaci folyamatairól információt nyújt, időszakonként Hírlevélet készít a munkáltatók számára.

e)   Kapcsolatot tart a vállalkozásokkal és a magán munkaközvetítő tevékenységet ellátó szervezetekkel,

f)     Segíti az NFA decentralizált keretrész felosztásának tervezését, az ebből finanszírozott aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök támogatási elveinek kidolgozását, a felhasználás ellenőrzését,

g)   A hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszközök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat,

h)   Az országosan hirdethető munkaerő-igényeket továbbítja a Járási Hivatalok részére,

i)     Nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre, létszámbővítésre vonatkozó bejelentéseket,

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében:

a)   Feladata az NFA-ból finanszírozott támogatási tevékenységek módszertani megalapozása, a pénzügyi források felhasználásának összehangolása, koordinálása.

b)   Ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos szervezési, tanácsadási és koordinációs feladatokat, valamint kapcsolatot tart a munkaerő-piaci szereplőkkel.

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

a)   Ellátja a folyamatban lévő munkahelyteremtő beruházások támogatásai területén jelentkező feladatokat,

b)   Közreműködik a vállalkozóvá válás támogatás-nyújtásának folyamatában (pályázati felhívás előkészítése, javaslatot tesz a támogatás nyújtásához rendelkezésre álló pénzügyi keret felosztásáról), ellátja az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás tőkejuttatás részének nyújtásával kapcsolatos feladatokat.

c)   Feldolgozza a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatás iránti kérelmeket, a döntést előkészíti, intézkedik a kifizetés iránt, ellátja a támogatás lezárásával kapcsolatos feladatokat.

d)   Ellátja a munkaerőpiaci-program kidolgozásával, megvalósításának megállapításával kapcsolatos feladatokat.

e)   Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtók részére adható támogatáshoz kapcsolódó feladatokat.

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport a munkaerő-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai tekintetében:

a)   Ellátja a munkaerő-piaci szolgáltatások vásárlásával, térítésmentes szolgáltatást nyújtó szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatokat, javaslatot tesz a támogatás nyújtásához rendelkezésre álló pénzügyi keret felosztásáról, ellátja továbbá a pályázatok előkészítésével, bonyolításával, a nyújtott szolgáltatások szakmai ellenőrzésével, elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat,

b)   Szakmai koordinációt végez a Járási Hivatal által nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások tartalmának egységesítése, szakmai színvonalának növelése érdekében,

c)   Szakmai, módszertani anyagokat készít a szolgáltatást nyújtó munkatársak szakmai munkájának segítése érdekében, javaslatot tesz és közreműködik belső képzési feladatok ellátásában, szakmai napokat, esetmegbeszéléseket, szupervíziókat tart a szolgáltatást nyújtó munkatársak, szerződött külső szolgáltatók részére,

d)   Kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel, civil szolgáltatókkal, egyéb segítő szervezetekkel,

e)   Figyelemmel kíséri a Járási Hivatal szolgáltató tevékenységét, arról elemzéseket, statisztikai kimutatásokat készít,

f)     Javaslatot tesz a Főosztály és a Járási Hivatal által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos PR tevékenységre, közreműködik kiadványok, tájékoztató anyagok készítésében,

g)   Működteti a szolgáltatások kiépült intézményrendszerét: Álláskereső Klubot, Foglalkozási Információs Tanácsadót, Rehabilitációs Információs Centrumot,

h)   Munkaerő-piaci szolgáltatásokat szervez és nyújt egyéni és csoportos tanácsadások, tréningek keretében, igény esetén Járási Hivatali vagy egyéb helyszínen külső szolgáltatást biztosít,

i)     Igény esetén közreműködik az Uniós programokba és képzésbe kerülő ügyfelek toborzásában, kiválasztásában,

j)     A pályaválasztási kiállítással kapcsolatos feladatok keretében végzi a tervezési, előkészítési, lebonyolítási, beszámolási feladatokat a Főosztály valamennyi    érintett szervezeti egységének bevonásával,

k)   Koordinálja a vállalati kapcsolattartást, adatokat gyűjt, elemez, beszámolót készít.

l)     Igény szerint közreműködik a munkáltatói csoportos tájékoztatók, toborzások szervezésében és lebonyolításában.

m)  Ellátja a Virtuális Munkaerőpiaci Portál működtetésével kapcsolatos feladatokat.

A Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Csoport egyéb feladatai tekintetében:

a)   Részt vesz a térségi, megyei paktumok működtetésében, koordinálásában;

b)   Térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből adódó feladatok ellátása;

c)   Befektetői portfóliók kezelése.

d)   Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI tv-ben meghatározott feladatokat,

e)   Ellátja a többségi külföldi tulajdonú cégek támogatásához kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat.

f)     Ellátja a feladatkörébe tartozó támogatásokkal kapcsolatban az Áht. alapján közérdekből nyilvános adatok továbbítási feladatait a Kincstár (KMR) részére a benyújtott pályázatokról, döntésekről, megkötött szerződésekről, finanszírozásról, a támogatások lezárásáról 

g)   Javaslatot tesz az iskolarendszeren kívüli szakképzésre vonatkozóan

h)  Közreműködik a Nógrád Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság tevékenységében, véleményezi az előterjesztéseket.

2.2.  1.2.GINOP 5.1.1, GINOP 5.2.1 Csoport és GINOP 6.1.1 pénzügyi Csoport

A GINOP 5.1.1, GINOP 5.2.1 Csoportok általános munkaerő-piaci képzésekkel kapcsolatos feladatai tekintetében:

a)   Az irányadó jogszabályok, illetve módszertani útmutatók, így különösen a képzés eljárási rendjének figyelembe vételével, szakmailag koordinálja és segíti a Járási Hivatal GINOP 5.1.1, GINOP 5.2.1 programok keretében végzett munkaerő-piaci képzéssel kapcsolatos tevékenységét,

b)   Összegyűjti a képzések tervezéséhez szükséges információkat, döntésre előkészíti a Főosztály éves GINOP 5.1.1, GINOP 5.2.1. programhoz kapcsolódó képzési tervét,

c)   GINOP 5.1.1, GINOP 5.2.1projektek tekintetében a releváns csoport elkészíti a képzési ajánlattételi felhívást, ellátja az ajánlattételi eljárás lefolytatásával kapcsolatos, a vonatkozó  módszertani útmutatóáltal meghatározott feladatokat, értékeli és döntésre előkészíti a képzési ajánlatokat, majd a döntést követően arról értesíti az ajánlattevőket.

d)   GINOP 5.1.1. és a GINOP 5.2.1. projektek tekintetében a releváns csoport előkészíti a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által kért, a képzések engedélyezési folyamatában általuk meghatározott feladatok végrehajtásának dokumentációit,

e)   GINOP 5.1.1. és a GINOP 5.2.1. projektek tekintetében a releváns csoport összeállítja a képzési jegyzéket és folyamatosan aktualizálja, előkészíti azon képzési irányok nyilvánosságra hozatalát, amelyekhez tartozó képzésekben történő részvételhez mérlegelési jogkörében támogatást nyújthat a Járási Hivatal,

f)     Figyelemmel kíséri a képzési programok lebonyolítását, és ha a megállapodásban / hatósági szerződésben foglaltak bármely fél általi teljesítését akadályozó / veszélyeztető tény, körülmény áll fenn, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedést, illetve intézkedési javaslatot tesz,  

g)   A képzési programok megvalósítása érdekében, kapcsolatot tart a képzési jegyzéken szereplő képzéseket megvalósító képző intézményekkel,  

h)     A tanfolyamok (képzési programok) indítása előtt, Főosztályvezető általi aláírásra előkészíti a képző intézményekkel kötendő együttműködési megállapodást, aláírást követően gondoskodik a képző intézmény képviselője általi aláírásról, szükség esetén megállapodás módosítást készít elő.

i)       Ellátja a tanfolyami költségek, keresetpótló juttatás és szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat számfejtési feladatait,

j)     Feldolgozza az egyes képzési programokhoz érkező ügyfél-elégedettségi kérdőíveket, megfogalmazza a szakmai konzekvenciákat, szükség esetén intézkedési javaslatot tesz,

k)   Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, nem Járási Hivatal hatáskörébe tartozó tájékoztatáskéréseket,

l)     Biztosítja a csoport működési területét érintő adat- és információáramlást a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Járási Hivatal, és a társosztályok felé.

m) Ellátja a képzéssel kapcsolatos, a Csoport feladatkörébe tartozó képzések esetén az arra szolgáló számítógépes programban (IR) történő rögzítési feladatokat.

A  GINOP 5.1.1, GINOP 5.2.1 Csoportok európai uniós és nemzetközi feladataival összefüggő koordinációs feladatai tekintetében:

a)   Ellátja a kiemelt projekthezkapcsolódó támogatási szerződések, valamint konzorciumi megállapodások megkötésével, módosításával, változás-bejelentések benyújtásával, támogató nyilatkozatok kiadásával, a projekt tervezésével és áttervezésével összefüggő feladatokat, a szükséges egyeztetéseket lebonyolítja, a döntéshozatalhoz szükséges dokumentumokat elkészíti;

b)   Koordinálja a Járási Hivatal projektekkel kapcsolatos munkáját;

c)   Előkészíti a projekt lebonyolításához kapcsolódó főosztályvezetői utasításokat, körleveleket, iránymutatásokat, biztosítja a projektek szakmai eljárási rend szerinti végrehajtását;

d)   Amennyiben a jogalkalmazó, programtervező-, megvalósító tevékenység során az arra hatáskörrel rendelkező szerv szakmai iránymutatása válik szükségessé, előkészíti az iránymutatás kérést; a megérkezett iránymutatást, annak tartalmát alkalmazza, valamint azt továbbítja azon szervezeti egységeknek – Járási Hivataloknak, társosztályoknak - akiknek tevékenységét az abban foglaltak érintik, 

e)   Kapcsolatot tart a projektek megvalósításában részt vevő szervezeti egységekkel, felettes szervekkel;

f)       Folyamatosan nyomon követi a projekt indikátorainak, pénzügyi helyzetének alakulását, az éves pénzügyi keret illetve a teljes programidőszak költségvetése felhasználásának alakulását, szükség esetén intézkedési javaslatot készít, az információkat folyamatosan értékeli, a Járási Hivatal felé visszacsatolás történik;

g)   A GINOP 5.1.1. és a GINOP 5.2.1. projektek tekintetében a releváns csoport aprojekt megvalósítása keretében engedélyezésre előkészíti a felhasználható támogatási kereteket, figyelemmel követi a keretgazdálkodást, a Járási Hivatalnál keletkezett pénzügyi maradványokat  szükség esetén keretmódosítást kezdeményez.

h)   A GINOP 5.1.1. és a GINOP 5.2.1. projektek tekintetében a releváns csoport közreműködik a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzésének előkészítésében, lebonyolításában, pénzügyi elszámolásában.

i)     Közreműködik a kifizetési kérelmek összeállításában, időszakos beszámolókat, rendszeres és alkalomszerű adatközléseket készít a konzorcium vezető illetve egyéb szervek kérésére

j)     Koordinálja, valamint előkészíti a projekthez kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring látogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

k)   Koordinálja az esélyegyenlőséggel (nők, romák, megváltozott munkaképességűek stb.) kapcsolatos feladatok végrehajtását a projektek keretében;

l)     Tájékoztatókat, beszámolókat készít a projektek aktuális állásáról, a következő lépésekről, ellátja a monitoring vizsgálat feladatait;

m)   Koordinálja, illetve ellátja a projekt nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységeit, részt vesz a tájékoztató anyagok, kiadványok összeállításában, előadásanyagokat készít

n)   Egyeztet a projektek megvalósítása keretében a panaszkezelés során projektek résztvevőivel, munkáltatókkal;

o)   A GINOP 5.1.1. Csoport ellátja a TÁMOP 1.1.2 projekttel kapcsolatos zárási feladatokat, továbbá a projekt lezárást követően felmerülő adatközlési feladatokat.

GINOP 5.1.1,GINOP 5.2.1 és GINOP 6.1.1 pénzügyi Csoportok projekt működtetésifeladatai:

a)     Közreműködik a kiemelt projektek tervezésében, áttervezésében, a támogatási szerződések megkötésével, módosításával, változás-bejelentések benyújtásával kapcsolatos feladatok ellátásában, különös tekintettel a működtetési költségekre.

b)     Közreműködik a projekt kifizetési kérelmeinek összeállításában, a kifizetési kérelem hiánypótlásainak teljesítésében, rendszeres és alkalomszerű adatközléseket készít akonzorcium vezető illetve egyéb szervek kérésére.

c)     A működési költségek kifizetése, megtérítése, a különféle beszerzések vonatkozásában együttműködik a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal, számára adatot szolgáltat.

d)     Folyamatosan figyelemmel kíséri az Európai Uniós projektek – különösen a GINOP 6.1.1 projekt - likviditását,

e)     Az Európai Uniós projektek működési kiadásai, valamint a GINOP 6.1.1 támogatási kiadásai tekintetében folyamatosan vezeti a program előrehaladása során a teljesített kifizetéseket tartalmazó nyilvántartást,

f)       Folyamatosan figyeli az Uniós projektekben működési-, valamint a GINOP 6.1.1 támogatási költségekre is felhasználható pénzügyi keretek alakulását, szükség esetén intézkedik a keretek minél teljesebb felhasználása, továbbá az esetleges átcsoportosítások változás-bejelentéssel történő módosítása iránt.

g)     Folyamatosan egyezteti a Kormányhivatallal az Uniós projektek működési célú elemek, továbbá a GINOP 6.1.1 támogatási elemek vonatkozásában a projekthez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatokat, a banki bizonylatok rögzítését az elkülönített főkönyvi könyvelésben,

h)     Folyamatosan és időszakosan adatot szolgáltat a projekt előirányzatairól, teljesítéseiről, a Kormányhivatallal együttműködve a célelszámolási számla adatairól,

i)       Gondoskodik a projekthez kapcsolódóan beérkező számlák nyilvántartásba vételéről,

j)       Előkészíti az utalásokat, az ehhez szükséges vizsgálatokat, egyezetéseket folyamatosan elvégzi, a számla alapján történő utalási kéréseket a fizetési határidő figyelembe vételével továbbítja Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra.

k)     Lebonyolítja a projektek végrehajtása keretében a működési célú beszerzéseket, továbbá részt vesz a közbeszerzések előkészítésében, lebonyolításában és lezárásában.

l)       Ellátja a működési célú támogatás tárgyában az NGM és a Kormányhivatal közötti – működési költségek biztosítására vonatkozó - Támogatási Szerződéshez kapcsolódó beszámoló előkészítésével, NGM felé való továbbításával kapcsolatos feladatokat. 

m)   Részt vesz a projekthez kapcsolódó, különböző szintű külső ellenőrzésekkel és monitoring látogatásokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításában.

n)     A GINOP 6.1.1. Csoport ellátja a TÁMOP 2.1.6 projekttel kapcsolatos pénzügyi zárási feladatokat, továbbá a projekt lezárást követően felmerülő pénzügyi jellegű adatközlési feladatokat.

3. Alapkezelő Osztály

3.1. A keretgazdálkodási csoport feladatai:

a.)  Az IR, FPIR rendszeren keresztül nyilvántartja az NFA, valamint az Uniós források kereteit.

b.)  Körlevelek alapján elvégzi a keretek eszközökre és szervezeti egységekre való leosztását.

c.)  Folyamatosan figyelemmel kíséri és koordinálja az NFA alaprészeinek lekötöttségét figyelemmel kísérli és ellenőrzi az IR-FPIR-en keresztül a Járási Hivatalok lekötöttségének alakulását, keretfelszabadítását, keretfelhasználását.

d.)  Vezeti és ellenőrzi a megyei keretek alakulását, elvégzi a megyei összesítő feladatokat.Az IR-FPIR rendszerben ellenőrzi a megyei szinten összesítettkereteket, lekötöttségeket, kifizetéseket.

e.)  Elkészíti a VIR adatszolgáltatást.

f.)    Részt vesz az NFA tervezési, értékelési feladatainak ellátásában.

g.)  Elkészíti az NFA szakmai szöveges beszámolóját.

h.)  Közreműködik az NFA kötelezettségvállalási szabályzatának elkészítésében.

Nyilvántartja a kötelezettségvállalás ellenjegyzők, kötelezettségvállalók, teljesigazolók, érvényesítők, utalványozók körét.

3.2. Az NFA Lebonyolítási csoport

Az NFA Lebonyolítási Csoport kodifikációs feladatai tekintetében:

a.)   Kidolgozza a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (továbbiakban: NFA) működtetésével kapcsolatos gazdálkodási szabályokat, szabályzatokat, jogszabályi változás, továbbá igény esetén gondoskodik módosításukról, azokat végrehajtja, illetve  betartatja.

       Az NFA Lebonyolítási Csoport koordinációs feladatai tekintetében:

a.)   Ellenőrzi az egyes támogatási eszközökhöz kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetésének gyakorlatát, az iR-FPIR rendszerben rögzített adatok tartalmi és formai megfelelőségét, a számivteli szabályzatban foglaltak betartását.

b.)   Koordinálja az NFA leltározási tevékenységét, az IR-ben illetve FPIR-ben nyilvántartottkötelezettségek, követelések zárásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

Az NFA lebonyolítási Csoport  funkcionális feladatai tekintetében:

a)   Nyilvántartja az NFA-ból nyújtott kölcsönállományt;

b)   Nyilvántartja a Bérgarancia Alaprészből nyújtott rövidlejáratú kölcsön állományát;

c)   Figyelemmel kíséri a követelés analitika megfelelő vezetését mind a JFO-k, mind a társosztályok vonatkozásában, szükdésg esetén javítást kezdeményez. Figyelemmel kíséri továbbá a visszakövetelésekre befolyt összegek alakulását. A behajthatatlan és méltányosságból elengedett követeléseket kivezeti a nyilvántartásokból és a főkönyvi könyvelésből;

d)   Vezeti a hosszú lejáratú követeléssé minősített adósokról a nyilvántartást, a befizetéseket nyilvántartásba felvezeti;

e)   Nyilvántartja az NFA egyéb bevételeit. A befizetéseket a nyilvántartásba felvezeti

f)     Határidőre elkészíti az osztály feladatkörébe tartozó pénzforgalmi és az előírt statisztikai jelentéseket;

g)   Elkészíti az NFA negyedéves mérlegjelentéseit, féléves és éves beszámolóját a szakmai irányító szerv által meghatározott formában és az általa megadott határidőre, biztosítva azok tartalmi és számszaki helyességét, elkészíti a havi pénzforgalmi jelentést.

h)   Az NFA valamennyi általa kezelt alaprészével kapcsolatosan végzendő leltározási tevékenységet megszervezi, irányítja, végzi, ellenőrzi;

i)     Ellátja, illetve felügyeli az NFA-t érintő jogszabályban előírt kötelezettségvállalásokkal, kötelezettségvállalások ellenjegyzésével, a kifizetések szakmai teljesítésével, érvényesítésével, utalványozásával, valamint annak ellenjegyzésével kapcsolatos feladatokat és jogköröket;

j)     Elkészíti a Járási Hivatal által az Integrált Rendszerben teljesítés-igazolt, utalásra előkészített aktív eszköz tételek utalványrendeleteit, gondoskodik a pénzügyi teljesítésről;

k)   A Főosztály és a Járási Hivatal teljesítésigazolt, utalásra előkészített feladásai alapján gondoskodik az Integrált Rendszerben és a Foglalkoztatási Pénzügyi Információs Rendszerben kezelt támogatások, költségelszámolások utalványrendeleteinek elkészítéséről, valamint a pénzügyi teljesítésről a Magyar Államkincstáron keresztül;

l)     Gondoskodik a Járási Hivatal és a Főosztály által teljesítésigazolt, valamint közvetlenül az Alapkezelő Osztályra érkező számlák pénzügyi rendezéséről

m)A Járási Hivatal által az Integrált Rendszerben teljesítés-igazolt, utalásra előkészített álláskeresési ellátás, keresetpótló juttatás és kereset kiegészítés tételeket összesíti, gondoskodik azok postán keresztül történő kifizetéséről, átutalásáról.

n)   Végzi az aktív eszközök (FA eszközök, GINOP célcsoporti támogatások, közfoglalkoztatás) számfejtését, utalás előkészítését, gondoskodik azok átutalásáról. Intézi a számfejtéssel kapcsolatos reklamációkat, újrautalásokkal kapcsolatos ügyeket, kezdeményezi a le nem számfejtett tételek hibáinak megszüntetését.

o)   Elkészíti a személyi jövedelemadó bevallásához szükséges igazolásokat. Gondoskodik az állammal szembeni kötelezettségek teljesítéséről, kincstári utalásról; elkészíti a társadalombiztosítási-, adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, adat-szolgáltatásokat, bevallásokat, folyamatosan egyeztet a NAV-val.

p)   Elkészíti az NFA-hoz kapcsolódó pénzügyi átutalási megbízásokat, gondoskodik az ellátások, támogatások pénzügyi rendezéséről, a pénzügyi teljesítésekről tájékoztatja az érintett Járási Hivatalt és osztályokat;

q)   Az NFA kezelője által kialakított számlarend alapján megszervezi, kontírozza és könyveli a gazdasági eseményeket a főkönyvi számlákra, vezeti az előírt analitikus nyilvántartásokat. Havonta egyezteti a főkönyvi könyvelést az analitikus nyilvántartásokkal.

r)    Összeállítja a szakmai osztályoktól és a Járási Hivataltól kapott információk segítségével, illetve a kötelezettség nyilvántartás alapján az Alap pénzigénylését és negyedéves előirányzat-felhasználási tervét, biztosítja a zavartalan pénzellátást;

s)   Biztosítja a könyvvizsgáló, a felügyeleti szerv és belső ellenőrzés számára a gyors és pontos adatszolgáltatást.

t)     Ellátja az FPIR rendszer működésének szakmai irányítását

u)   Kapcsolatot tart a MÁK területi szervével, ellenőrzi a kincstári tranzakciós kódokat, elvégzi a kódhelyesbítéseket.

     Az NFA Lebonyolítási csoport egyéb feladatai tekintetében:

a)   Elkészíti a társadalombiztosítási-, és adójogszabályokban meghatározott jelentéseket, adatszolgáltatásokat, bevallásokat és továbbítja azt az ügyfélkapun keresztül;

b)   Közbeszerzési pályázatokhoz hatósági igazolásokat ad ki a kérelmező pályázóknak;

c)  Uniós programokkal kapcsolatos feladatokat lát el.

 

 

Látogató számláló

16690803

IP cím: 3.227.2.246
Idő: 2020-01-25 14:22:44

Képek Nógrádról